Riksinv. Gråspett 2007

Gråspetten i Dalsland 2007

Bakgrund

Sedan gråspetten 1982 för första gången konstaterades häcka i Dalsland har arten följts på relativt många lokaler i landskapets norra delar. Två trakter utmärker sig som speciellt värdefulla för gråspetten, nämligen Edsleskogsområdet (Åmåls kommun) och de kuperade skogsområdena kring Stora Le (Dals-Ed/Bengtsfors kommuner).

Utan att fördenskull ha årliga kontroller på lokalerna har vi ändå haft en relativt god bild på nivån. På flera lokaler har arten kommit och gått medan ”optimallokalerna” har hyst gråspett under tiotals och i några fall, tjugotals år.

Metodik

Under 2007 har Dalslands Ornitologiska Förening gjort ett försök att organisera gråspettinventeringen. Detta har bl.a. skett genom att som utgångspunkt för fältinsatser, upprätta en lista över tänkbara lokaler eller terrängsavsnitt. Som bakgrund för denna lista finns dels tidigare observationer av gråspett men framförallt erfarenheter och minnes- bilder över områden som för ögat verkar uppfylla en miniminivå utifrån gråspettens miljökrav. I korthet innebär detta skogsavsnitt med större inslag av äldre asp, asprika hyggen, kuperade och lövrika barrskogstrakter och höjdlägen med lövrik hällmarkstallskog.

Undertecknad samordnare för inventeringen har genom rundringning försökt få så många lokaler som möjligt ”bokade” av olika inventerare. Totalt listades 48 lokaler och 29 av dessa besöktes vid minst ett tillfälle. 9 personer bidrog med sina inventeringsinsatser. För lokalerna i Dalslands nordöstra del har en större andel besökts och besöksfrekvensen för respektive lokaler är likaså högre jämfört med lokaler i de västra delarna av landskapet. Detta hänger bl.a. samman med att många söderut boende ornitologer, årligen besöker vissa lokaler såsom Bräcke ängar, Baljåsen och Föskerud i Edsleskog socken, Åmåls kommun.

Resultat

Påskhelgen inföll lämpligt ur inventeringssynpunkt och flera inventerare passade på att besöka sina lokaler. Tyvärr blev helgen blåsig och kall och flera lokaler kom därför att inventeras under ogynnsamma förhållanden. Tillfälle till återbesök fanns i regel inte.

På grund av blåst har flera ropande spettar inte definitivt kunnat artbestämmas till gråspett och måste därför utelämnas. Gröngöling/spillkråka kunde inte uteslutas.

Lokaler där par av gråspett observerats 2007

1. Föskerud, Edsleskogs socken, Åmåls k:n.

2. Baljåsen, Edsleskogs s:n, Åmåls k:n.

3. Bräcke ängar NR, Edsleskogs s:n, Åmåls k:n.

4. Buterud/Glyckshult, Skålleruds s:n, Melleruds k:n.

 

Lokaler med trolig parförekomst av gråspett 2007

1. Kölvikens naturreservat Torrskogs s:n, Bengtsfors k:n.

2. Bengtsviken/Stenvallen, Dals-Eds s:n, Dals-Eds k:n.

3. Sågeviken, Dalskogs s:n, Melleruds k:n. (1 hane hördes 5/5)

4. Öster Säviken, Laxarby s:n, Bengtsfors k:n. (1 hane hördes 27/3)

5. Husdalsbergen, Ånimskog s:n, Åmåls k:n

En uppskattning är att 10-15 par gråspett förekommit i landskapet 2007.

Slutsats

Inom nordöstra delen av landskapet (Åmåls kommun och större delen av Bengtsfors kommun) bedömer vi att inventeringsinsatsen har varit relativt heltäckande medan stora delar av Stora Le-området haft en relativt låg täckning av antalet lämpliga lokaler. För landskapet som helhet inventerades ca 60 % av den areal som bedömdes värd att besöka. Några större skogsområden med liten kännedom om eventuella kvalitéer för gråspett bör dock nämnas som förbehåll. Tresticklans Nationalpark

(nära norska gränsen), Kynnefjäll (gränsande till Bohuslän) och Kroppefjäll (centrala Dalsland) är samtliga nästintill oinventerade och det kan inte uteslutas att fåglar förekommer trots att inslaget av lövträd är begränsat i dessa trakter.

De skogsaktiva ornitologer som följt gråspetten i Dalsland under de senaste 20 åren ser en vikande trend den senaste femårsperioden. Vi upplever att vi numera har färre observationer av enstaka fåglar och par under häckningstid. Lokaler där arten setts tidigare år står i dag tomma. Angränsande områden i Värmland verkar däremot stabila.

Det vi sett är troligen ett försök till expansion söderut i landskapet som tyvärr inte motsvarats av tillräckligt bärkraftiga miljöer för gråspetten.

I Dalsland och Värmland görs dock i dagsläget större naturvårdsinsatser för vitryggiga hackspetten och dess livsmiljöer och det är sannolikt att dessa åtgärder även kommer att få en positiv effekt på våra gråspettar.

För Dalslands Ornitologiska Förening

Roger Gran, Samordnare av gråspettinventeringen

Adress: Mo Byn 220, 662 91 Åmål

Tel: 0532-43021