Rapportmall Dalsland

Rapportmall för Dalsland

(Gällande från 2020-04-05)

Rrk Dalsland (regionala rapportkommittén för Dalsland) tar tacksamt emot rapporter av arter/underarter upptagna i rapportmallen, samt av nya arter/underarter för landskapet. Vi tar även emot äldre rapporter som inte skickats in tidigare. Rapportmallen finns som PDF-fil att ladda hem här (Rapportmall 2019).
Rapportera helst i Artportalen, men vi tar också emot rapporter via e-post eller brev. Varje rapport bör innehålla uppgifter om antal exemplar, kön och ålder om detta är känt, datum, en lokalangivelse som är kopplad till namn på den topografiska kartan samt eventuella medobservatörer. Skriv helst arterna i samma ordningsföljd som i Rapportmallen.
Arter/underarter med beteckningarna Rk (till Raritetskommittén) eller Rrk (till Rrk Dalsland) kräver en utförlig beskrivning för att godkännas för publicering. Om man själv lägger in ett fynd av en sådan art/underart i Artportalen kommer det automatiskt en hänvisning till en nätbaserad raritetsblankett för detta ändamål. Raritetsblankett i redigerbart utförande som PDF finns också här. Raritetskommittén (RK) tar däremot bara emot den nätbaserade raritetsblanketten.
Rrk förbehåller sig rätten att även kritiskt granska anmärkningsvärda och tveksamma fynd av arter/underarter som inte är markerade med beteckningen Rrk. Det kan t.ex. gälla datum eller antal som avviker från artens/underartens kända fyndbild.
Raritetsblankett kan ersättas av foto- eller ljuddokumentation, om denna är av tillräckligt hög kvalité.
OBS: Rapporter utan insänd raritetsblankett där sådan krävs underkänns efter 6 månader, alternativt den 31 januari året efter observationsdatum.”