Riksinv. Brun kärrhök 2010

Brun kärrhök i Dalsland 2010

Sveriges Ornitologiska Förening hade utsett den bruna kärrhöken till riksinventeringsart för 2010. Arten hör till de arter som haft en positiv utveckling i landet under 1900-talet. En bidragande orsak är naturligtvis bladvassarnas ökande utbredning i många sjöar och vikar. Brun kärrhök är en passande inventeringsart ur dalsländsk synpunkt. Lokalkännedomen får anses som god samtidigt som beståndet är överblickbart, där respektive lokal i dagsläget endast hyser ett häckande par. Uppföljning av häckningsframgång kunde dock inte genomföras annat än på ett fåtal lokaler och denna rapport får spegla antalet par/lokaler i landskapet.
Bruna kärrhökens förekomst i Dalsland har av tradition varit koncentrerad till Vänerns vassvikar och några slättsjöar strax innanför kustremsan. Under senare år tycks dock artens krav på häckningslokalerna ha minskat och att areellt sett allt mindre vassområden nu tas i anspråk. Detta är kanske en effekt av en ökande population, där nyetablerade par får nöja sig med mindre optimala lokaler. Arten häckar nu i samtliga dalslandskommuner utom Dals-Ed, den mest skogs-och myrpräglade kommunen i landskapet. Flera observationer under häckningstid görs nu i nya områden i Bengtsfors kommun och två säkra häckningslokaler finns nu i kommunen.

Inventeringen 2010 Våren 2010 stod flera tidigare kärrhöklokaler inte att känna igen. De stora snömängderna hade på flera platser tryckt ner all bladvass. Så skedde på en lokal i Åmåls kommun, som 2009 hyst häckande kärrhök och under en rad av år 2-4 spelande vattenrallar. 2010 saknades båda arterna. I en av vänervikarna låg all bladvass platt till vattnet med undantag av ett kåta-format parti om ca 5 m2. Denna lilla vassrugge nöjde sig kärrhökarna med för sitt bobygge. Uppgifter från en lokal fågelkännare visar att Tösse skärgård (Åmål) vissa år hyst 2-3 par häckande brun kärrhök. Under 2010 kunde dock endast ett häckande par konstateras. Om häckningsplatsernas förutsättningar inte alltid var de bästa så var födounderlaget desto bättre; sällan har så mycket sork skådats i jordbruksmarker och strandängar. Även om arten saknats på några kända lokaler är ändå det dalsländska beståndet i ökande. I grannlandskapet Värmland märks likaså en tydlig ökning och arten häckar nu även i skogskommuner som Arvika och Torsby. Sammanfattningsvis bedöms 18-21 par ha funnits inom dalslands gränser 2010.
Antal par kommunvis: Bengtsfors kommun: 2 par Åmåls kommun: 7 par Melleruds kommun: 4 par Färgelanda kommun: 2 par Vänersborgs kommun: 3 par (dalslandsdelen)

Framtiden Det blir intressant att följa framtiden för bruna kärrhöken. Speciellt med tanke på den ökande grågåspopulationen, som på många håll medfört minskade bladvassarealer genom gässens effektiva betning av vassens årsskott. Frågan är också om ytterligare lokaler på Skogsdal kan läggas under kärrhökens vingar.
Tack Jag vill passa på att tacka alla fågelintresserade som deltagit i inventeringen eller lämnat värdefulla uppgifter i övrigt.
Roger Gran Mo Byn 220 662 91 Åmål 0532-43021 roger.gran@hotmail.com